mk-MKen-US
Општина
Центар

Барања

-ДокументПревземи
-Општо барање01. OpstoBaranje.doc
-Барање за спроведување на писмена нарачка/налог врз основа на склучен договор04.BaranjeZaPismenaNarackaSoSklucenDogovor.doc
-Барање за набавка на стоки и услуги спроведени со готовинско плаќање05.BaranjeZaPodiganjeIPlakjanjeSoGotovina.doc
-Барање за набавка на стоки, услуги и работи без спроведена јавна набавка06.BaranjeZaPodignuvanjeNaStokiBezJN.doc
-Барање за плаќање - реферат07. BaranjeZaPlakjanjeReferat.doc
-Барање за користење на годишен одмор08. BaranjeZaGOdisenOdmor.doc
-Барање за користење на слободни денови09.BaranjeZaSlobodniDenovi.doc
-Барање за компјутерска и комуникациска опрема11. BaranjeZaKompjuterskaKomunikacsikaOprema.docx
-Барање за спроведување на постапка за јавна набавка - мини тендер12.BaranjeZaMiniTender.docx
-Барање за спроведување на постапка за јавна набавка - отворена постапка13.BaranjeZaOtvorena.DOC