mk-MKen-US
Општина
Центар

Новости

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј 06-ДЕЛ ОД ЛОКАЛИТЕТ ТАСИНО ЧЕШМИЧЕ 1 И ТАСИНО ЧЕШМИЧЕ 2, ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ

 • 22 февруари 2017
 • Број на прегледи: 240
 • 0 Коментари
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј 06-ДЕЛ ОД ЛОКАЛИТЕТ ТАСИНО ЧЕШМИЧЕ 1 И ТАСИНО ЧЕШМИЧЕ 2, ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на РМ“ бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14) Градоначалникот на Општина Центар-Скопје го издава следното С О О П Ш Т Е Н И Е за спроведување на јавна презентација и јавна анкета по нацрт-ДУП градска четврт Ј 06 - локалитет дел од Тасино Чешмиче 1 и Тасино Чешмиче 2 - Општина Центар - Скопје.

ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по НАЦРТОТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДСКА ЧЕТВРТ И 03-ЛОКАЛИТЕТ МИРЧЕ МАЦАН, ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ

 • 22 февруари 2017
 • Број на прегледи: 156
 • 0 Коментари
ПОВТОРНА ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по НАЦРТОТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДСКА ЧЕТВРТ И 03-ЛОКАЛИТЕТ МИРЧЕ МАЦАН, ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ
Се известуваат физичките и правните лица од oпфатот на Детален урбанистички план Градска четврт И 03-локалитет Мирче Мацан, Општина Центар-Скопје, дека Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе Решение за организирање на повторна презентација и јавна анкета по нацртот - детален урбанистички план градска четврт И 03 - локалитет Мирче Мацан, Општина Центар - Скопје.

Соопштение за повторна јавна презентација и јавна анкета по нацртот-Детален Урбанистички План Градска Четврт ЦС 08-Локалитет Судска Палата 1

 • 13 јануари 2017
 • Број на прегледи: 173
 • 0 Коментари
Соопштение за повторна јавна презентација и јавна анкета по нацртот-Детален Урбанистички План Градска Четврт ЦС 08-Локалитет Судска Палата 1
повторна јавна презентација и јавна анкета по нацртот-Детален Урбанистички План Градска Четврт ЦС 08-Локалитет Судска Палата 1.

Соопштение за јавна презентација и јавна анкета по нацрт детален урбанистачки план - градска четврт И 02 - Ново Маало 1 - општина Центар, Скопје

 • 12 јануари 2017
 • Број на прегледи: 227
 • 0 Коментари
Соопштение за јавна презентација и јавна анкета по нацрт детален урбанистачки план - градска четврт И 02 - Ново Маало 1 - општина Центар, Скопје

Се известуваат физичките и правните лица од oпфатот на Детален урбанистички план Градска четврт И 02-Ново Маало 1, Општина Центар-Скопје дека Градоначалникот на Општина Центар-Скопје донесе Решение за организирање на ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДСКА ЧЕТВРТ И 02-НОВО МААЛО 1, ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ.

Соопштение за јавна презентација и јавна анкета по предлог изменување и дополнување на Детален урбанистички план Градска четврт Ј 07-локалитети Капиштец, Завод за медицинска рехабилитација, Старо Водн

 • 18 ноември 2016
 • Број на прегледи: 525
 • 0 Коментари
Соопштение за јавна презентација и јавна анкета по предлог изменување и дополнување на Детален урбанистички план Градска четврт Ј 07-локалитети Капиштец, Завод за медицинска рехабилитација, Старо Водн

Јавна анкета за изменување и дополнување на Блок 24 во ДУП Ј 07.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Предлог-Детален урбанистички план Градска четврт И 06-Пролет Општина Центар-Скопје

 • 16 ноември 2016
 • Број на прегледи: 475
 • 0 Коментари
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по Предлог-Детален урбанистички план Градска четврт И 06-Пролет Општина Центар-Скопје

Соопштение за јавна презентација и јавна анкета по предлог-детален урбанистички план Градска четврт И 06-Пролет - Општина Центар.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 12-ЛОКАЛИТЕТ ПАРК 1 И ДЕЛ ОД ДЕБАР МААЛО 2, ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ

 • 8 јануари 2016
 • Број на прегледи: 917
 • 0 Коментари
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по НАЦРТ-ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 12-ЛОКАЛИТЕТ ПАРК 1 И ДЕЛ ОД ДЕБАР МААЛО 2, ОПШТИНА ЦЕНТАР-СКОПЈЕ

Јавна презентација и јавна анкета по нацрт-ДУП Градска четврт 3 12 - ЛОКАЛИТЕТ ПАРК 1 И ДЕЛ ОД ДЕБАР МААЛО 2.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по НАЦРТ - ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј 21 - ЛОКАЛИТЕТ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР И ГЕОЛОШКИ ЗАВОД, ОПШТИНА ЦЕНТАР - СКОПЈЕ

 • 25 декември 2015
 • Број на прегледи: 646
 • 0 Коментари
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по НАЦРТ - ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДСКА ЧЕТВРТ Ј 21 - ЛОКАЛИТЕТ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР И ГЕОЛОШКИ ЗАВОД, ОПШТИНА ЦЕНТАР - СКОПЈЕ

Соопштение и јавна анкета за ДУП Градска четврт Ј 21 - локалитет Клинички Центар и Геолошки завод.

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по НАЦРТ - ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 11 - ЛОКАЛИТЕТ БУЊАКОВЕЦ 1 И БУЊАКОВЕЦ 2, ОПШТИНА ЦЕНТАР - СКОПЈЕ

 • 25 декември 2015
 • Број на прегледи: 510
 • 0 Коментари
ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА по НАЦРТ - ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ГРАДСКА ЧЕТВРТ З 11 - ЛОКАЛИТЕТ БУЊАКОВЕЦ 1 И БУЊАКОВЕЦ 2, ОПШТИНА ЦЕНТАР - СКОПЈЕ

Соопштение за јавна анкета и јавна презентација на ДУП Градска четврт 3 11 - Буњаковец 1 и Буњаковец.

12