mk-MKen-US
Општина
Центар

Архива

Новости

Дневен ред за 16-та седница на Совет

  • 8 август 2018
  • Број на прегледи: 190
  • 0 Коментари

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

За 16-та седница на Совет на Општина Центар-Скопје, закажана за 9.8.2018 (четврток), со почеток во 12:00 часот.                        

  1.  Разгледување на Полугодишниот извештај за работа на Полициската станица од општа надлежност „Центар“ за 2018 година.

 

2.    Предлог-одлука по Годишниот извештај за работа на ООУ „Јохан Хајнрих Песталоци“ во учебната 2017/2018 година.

 

3.    Предлог-одлука по Годишниот извештај за работа на ООУ „Гоце Делчев“ во учебната 2017/2018 година.

 

    4.  Предлог-одлука по Годишниот извештај за работа на ООУ „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2017/2018 година.

 

    5.  Предлог-одлука по Годишниот извештај за работа нa ООУ „Коле Неделковски“ во учебната 2017/2018 година.

 

    6.  Предлог-одлука по Годишниот извештај за работа на ООУ „11 Октомври“ во учебната 2017/2018 година.

 

    7.  Предлог-одлука по Годишниот извештај за работа на ООУ „Кочо Рацин“ во учебната 2017/2018 година.

 

    8.  Предлог-одлука по Годишниот извештај за работа на ООУ „Димитар Миладинов“ во учебната 2017/2018 година.

 

9.    Предлог-одлука по Годишниот извештај за реализација на Програмата за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје за учебната 2017/2018 година.

 

10.   Предлог-одлука по Годишниот извештај за реализација на Програмата за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје за учебната 2017/2018 година.

 

11.   Предлог-одлука по Годишниот извештај за реализација на Програмата за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Св. Кирил и Методиј“-Скопје за учебната 2017/2018 година.

 

  12.   Предлог-одлука по Годишниот извештај за реализација на Програмата за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје за учебната 2017/2018 година.

 

  13.   Предлог-одлука по Годишниот извештај за реализација на Програмата за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „11 Октомври“-Скопје за учебната 2017/2018 година.

 

  14.   Предлог-одлука по Годишниот извештај за реализација на Програмата за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје за учебната 2017/2018 година.

 

  15.   Предлог-одлука по Годишниот извештај за реализација на Програмата за начин на изведување на ученички екскурзии и на други слободни активности на учениците од Општинското основно училиште „Димитар Миладинов“-Скопје за учебната 2017/2018 година.

 

16.  Предлог-одлука за давање согласност за прием на поголем број деца во воспитните групи во однос на предвидениот проектиран капацитет во Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар-Скопје „Кочо Рацин“-Скопје.

 

17.  Предлог-одлука за давање согласност за прием на поголем број деца во воспитните групи во однос на предвидениот проектиран капацитет во Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар-Скопје „13 Ноември“-Скопје.

 

 18.  Предлог-одлука за давање согласност за прием на поголем број деца во воспитните групи во однос на предвидениот проектиран капацитет во Јавната установа за деца Детска градинка на Општина Центар-Скопје „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје.

 

 19.  Предлог-решение за именување членови во Управниот одбор на Јавната  установа за деца Детска градинка „13 Ноември“-Скопје, предложен од Советот на родители на градинката.

 

20.  Предлог-решение за именување член во Управниот одбор на Јавната  установа за деца Детска градинка „13 Ноември“-Скопје, предложен од Стручниот совет на градинката. 

 

  21.  Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката број 02-17/65 од 19.07.2018 година за усвојување на Шестмесечен извештај за работа на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје, за период јануари-јуни 2018 година, со детален финансиски план, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

 22.  Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката број 02-17/63 од 19.07.2018 година за усвојување на Квартален извештај за работењето на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје, за период април-јуни 2018 година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

    23.  Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за урбано планирање „Ф“ на Општина Центар-Скопје за 2018 година.

 

    24.  Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за  комунални дејности на Општина Центар-Скопје за 2018 година.

 

25.     Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за заштита на животната средина на Општина Центар-Скопје за 2018 година.

 

26.   Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за локален економски развој на Општина Центар-Скопје за 2018 година.

 

27.  Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за спорт и рекреација на Општина Центар-Скопје за 2018 година.

 

28.  Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за здравствена, социјална заштита и заштита на деца на Општина Центар-Скопје за 2018 година.

 

29.  Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за образование на Општина Центар-Скопје за 2018 година.

 

30.  Разгледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за култура на Општина Центар-Скопје за 2018 година.

 

31.   Разагледување на Полугодишниот извештај за реализација на Програмата за реконструкција и санација на основни училишта и детски градинки на Општина Центар-Скопје за 2018 година.

 

32.   Разагледување на Полугодишниот извештај  за реализација на Програмата за јавни работи на Општина Центар-Скопје за 2018 година.

 

33.   Разгледување на Квартален извештај за извршувањето на Буџетот на Општина Центар-Скопје за период од 1.1.2018  до 30.6.2018 година.

 

 34.  Предлог-правилник за утврдување критериуми за распределба на Блок-дотации на детските градинки на територија на Општина Центар-Скопје.

 

  35. Предлог-одлука за избор на член во Одборот за соработка и доверба со јавност на Економски инститиут-Скопје во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“-Скопје.

 

 36.  Предлог-одлука за донесување на Изменување и дополнување на БЛОК 9 во Детален урбанистички план Градска четврт Ј 07 - локалитети Капиштец, Старо Водно, Долно Водно, Мало Курило и Цвеќара, Општина Центар-Скопје.

 

 37.  Предлог-одлука за донесување на Изменување и дополнување на БЛОК 24 во Детален урбанистички план Градска четврт Ј 07 - локалитети Капиштец, Старо Водно, Долно Водно, Мало Курило и Цвеќара, Општина Центар-Скопје.

Печати
 
Означувања:
Оценете ја оваа вест:
Нема оценка

Ве молиме најавете се или регистрирајте се за да објавувате коментари.