mk-MKen-US
Општина
Центар

Архива

Новости

Дневен ред за 14-та седница на Совет

  • 12 јуни 2018
  • Број на прегледи: 385
  • 0 Коментари

Д Н Е В Е Н   Р Е Д
за четиринаесетта седница на Совет (14.6.2018, четврток, 13:00 ч.; сала на Совет-барака бр.6)
 

1.  Предлог-одлука за запирање на спроведувањето на деталните урбанистички планови

 

2.  Предлог-решение за верификација на мандат на член на Советот на Општина Центар-Скопје.

 

3. Предлог-одлука за давање согласност на  Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на работните места во ЈУДГ ОЦ „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје.

 

4. Предлог-одлука за давање согласност на  Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈУДГ ОЦ „Раде Јовчевски Корчагин“-Скопје.

 

5. Предлог-одлука за давање согласност на  Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на работните места во ЈУДГ ОЦ „Кочо Рацин“-Скопје.

 

 

6. Предлог-одлука за давање согласност на  Правилник за изменување и дополнување на Правилникот а систематизација на работните места во ЈУДГ ОЦ „Кочо Рацин“-Скопје.

 

7. Предлог-одлука за давање согласност на  Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за внатрешна организација на работните места во ЈУДГ ОЦ „13 Ноември“-Скопје.

 

8. Предлог-одлука за давање согласност на  Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во ЈУДГ ОЦ „13 Ноември“-Скопје.

 

9. Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/47 од 18.5.2018 година за ослободување од плаќање на надоместок за користење на јавни паркиралишта од значење за Општина Центар-   Скопје на возила во сопственост или дадени на користење на органите на државната управа. 

 

10. Предлог-решение за измена на Решението за избор на претседател и на членови на Комисијата за мандатни прашања избори и  именувања.

 

  11. Предлог-решение за измена на Решението за избор на претседател и на членови на Комисијата за финансирање и буџет.

 

  12. Предлог-решение за измена на Решението за изборна претседател и на членови на Комисијата за образование.


-  Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/51 од 7.6.2018 година за усвојување на квартален извештај за работењето на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопјеза период јануари-март 2018 година.

 

-  Предлог-одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/53 од 7.6.2018 година за пренамена на финансиски средства од финансискиот план на  Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје за 2018 година.

 

-  Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување-изменет и дополнет заради усогласување со фактичка состојба бр. 04-1263/1 од 8.6.2018 година на  Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје за 2018 година.

Печати
 
Означувања:
Оценете ја оваа вест:
Нема оценка

Ве молиме најавете се или регистрирајте се за да објавувате коментари.