mk-MKen-US
Општина
Центар

Архива

Новости

Дневен ред за 8-ма седница на Совет

  • 8 февруари 2018
  • Број на прегледи: 515
  • 0 Коментари

Дневен ред за 8-ма седница на Совет на општина Центар. Седницата ќе се одржи на 9.2.2018 (петок), со почеток во 13:00 часот во сала на Совет на општина Центар (барака бр. 6).

Д Н Е В Е Н   Р Е Д

 

 

1.    Предлог-заклучок по Годишен извештај за работа на Полициска   

               станица од Општа надлежност „Центар“ за 2017 година.

 

2.    Разгледување Годишна програма за 2018 година на

              Полициска  станица од општа надлежност „Центар“.

 

         3.  Предлог- одлука за давање согласност на Одлуката бр. 02-17/61  

          од 15.12.2017 година за усвојување Годишна програма на

          Јавното претпријатие за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на

             Општина Центар-Скопје за вршење комунална дејност за 2018

          година, донесена од Управниот одбор на Јавното претпријатие

          за јавни паркиралишта „Паркинзи“ на Општина Центар-Скопје.

 

 

4.    Предлог-одлука за давање согласност на Годишниот план

              за вработување во 2018 година на Јавната установа за

              деца Детска градинка на Општина Центар-Скопје

            „Кочо Рацин“-Скопје.

 

5.    Предлог-заклучок по Полугодишниот извештај за работа на ООУ

        „11 Октомври-Скопје за учебната 2017/2018 година.

 

    6.  Предлог-заклучок по Полугодишниот извештај за работа на ООУ

„Јохан Хајнрих Песталоци-Скопје за учебната 2017/2018 година.

 

       7.  Предлог-заклучок по Полугодишниот извештај за работа на ООУ

„Коле Неделковски-Скопје за учебната 2017/2018 година.

 

8.    Предлог-заклучок по Полугодишниот извештај за работа на ООУ

„Гоце Делцев-Скопје за учебната 2017/2018 година.

 

9.    Предлог-заклучок по Полугодишниот извештај за работа на ООУ

„Кочо Рацин-Скопје за учебната 2017/2018 година.

 

10.     Предлог-заклучок по Полугодишниот извештај за работа на ООУ

„Димитар Миладинов-Скопје за учебната 2017/2018 година.

 

11.     Предлог-заклучок по Полугодишниот извештај за работа на ООУ

   „Св. Кирил и Методиј-Скопје за учебната 2017/2018 година.

 

12.     Предлог-одлука за дополна на Годишната програма за работа на

          Општинското основно училиште „11 Октомври“-Скопје за учебната    

       2017/2018 година, за антикорупциска едукација на учениците од  

      основните училишта.

 

13.     Предлог-одлука за дополна на Годишната програма за работа на  

     Општинското основно училиште „Гоце Делчев“-Скопје за учебната

     2017/2018 година, за антикорупциска едукација на учениците од  

     основните училишта.

 

14.     Предлог-одлука за дополна на Годишната програма за работа на  

     Општинското основно училиште „Коле Неделковски“-Скопје за  

     учебната 2017/2018 година, за антикорупциска едукација на

     учениците од основните училишта.

 

15.     Ппедлог-одлука за дополна на Годишната програма за работа на

     Општинското основно училиште „Кочо Рацин“-Скопје за учебната  

     2017/2018 година, за антикорупциска едукација на учениците од

     основните училишта.

 

16.     Предлог-одлука за дополна на Годишната програма за работа на  

     Општинското основно училиште „Јохан Хајнрих Песталоци“-Скопје    

     за учебната 2017/2018 година, за антикорупциска едукација на  

     учениците од основните училишта.

 

17.     Предлог-одлука за усвојување на Кварталниот извештај за    

     извршување на Буџетот на Општина Центар-Скопје, за    

     извештајниот период (кумулативно) од 1.1.2017 до

     31.12.2017 година.

 

18.     Предлог-решение за именување член во Управниот одбор на

ЈУ за деца Детска градинка ОЦ „13 Ноември“-Скопје,

предложен од Советот на родители.

 

19.     Предлог-одлука за избор на член во Одборот за соработка и  

    доверба со јавноста во Институтот за македонска литература,

         во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“- Скопје.

 

20.     Предлог-одлука за избор на член во Одборот за соработка и  

    доверба со јавноста во Медицинскиот факултет, во состав

    на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“- Скопје. 

Печати
 
Означувања:
Оценете ја оваа вест:
Нема оценка

Ве молиме најавете се или регистрирајте се за да објавувате коментари.