mk-MKen-US
Општина
Центар

Општи акти

   Пребарај     
-ДокументпревземиSorted By превземи In Ascending Order
-Деловник на Советот на Општина ЦЕНТАР - СкопјеDelovnik 2006.pdf
-Европска повелба за рамноправноста на мажите и жените во локалната самоуправаEvropskapovelba.pdf
-Одлука за распределба на средства од Буџетот на Општина Центар за 2011 година за финансирање на здруженија и фондацииOdluka koi zdruzenija dobile sredstva za 2011.pdf
-Одлука за организација на администрацијатаOdluka organizacija administracija.pdf
-Одлука за измени и дополнување на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација на Општина Центар - Скопје - 1Odluka za izmeni i dopolnuvanja na odlukata za sistematizacija 1.pdf
-Одлука за измени и дополнување на Одлуката за организацијата, делокругот и начинот на извршување на задачите на општинската администрација Општина Центар - Скопје - 2Odluka za izmeni i dopolnuvanja na odlukata za sistematizacija 2.pdf
-Статут на Општина ЦЕНТАР - Скопјеstatut.pdf
Страна 1 од 1 прва   претходна   следна   последна