mk-MKen-US
Општина
Центар

ЈП Паркинзи на Општина Центар

ЈП Паркинзи на Општина Центар

Author: SuperUser Account/сабота, 03 јануари 2015/Категории: Јавни претпријатија

Јавното претпријатие за јавни паркиралишта ПАРКИНЗИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-Скопје е формирано од Општина Центар, со Одлука на Советот на Општина Центар број 07-2625/4 од 18.12.2006 година и Решение за Упис во Централен регистар на Република Македонија од13.03.2007 година. Скратениот назив на Јавното претпријате за јавни паркиралишта ПАРКИНЗИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-Скопје е ЈП ПАРКИНЗИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР.

Јавното претпријатие за јавни паркиралишта ПАРКИНЗИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-Скопје (ЈП ПОЦ) е правно лице основано со цел организирање, управување, уредување и одржување на јавните паркиралишта на територијата на Општина Центар, пред се во насока на ефикасно и квалитетно задоволување на потребите на жителите на Општина Центар и секако решавање на сообраќајниот метеж и проблемот со паркирањето во централното градско подрачје.

Јавното претпријатие вршејќи ја основната дејност за која е основано, постојано утврдува и изнаоѓа нови и ги усовршува постојните услуги следејќи ги современите европски и светски трендови и практики на давање на услуги за користење на јавни паркиралишта, притоа реализирајќи ја својата визија да стане водечка компанија и пример во својата дејност.

На сите јавни паркиралишта со кои управува Јавното претпријатие, приоритет се дава на жителите на Општина Центар на кои согласно востановената деловна политика и начинот на организирање на работата на паркиралиштата, им се гарантира пристап и користење на јавното паркиралиште со што всушност и се оправдува постоењето на јавните паркиралишта како јавен сервис на граѓаните, со што трајно и во континутиет се води грижа за правилен, ефикасен и непречен режим на сообраќајот на самите паркиралишта, што наидува на огромна благодарност и одобрување од граѓаните.

Со Јавното претпријатие за јавни паркиралишта ПАРКИНЗИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-Скопје управува и раководи Директор именуван од Градоначалникот на Општина Центар, врз основа на јавен конкурс. Директор на Јавното претпријатие за јавни паркиралишта ПАРКИНЗИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР-Скопје е Саша Богдановиќ.

Во рамките на претпријатието функционираат 3 (три) сектори:
• Сектор за правни и општи работи и човечки ресурси
• Сектор за јавни паркиралишта и пајак
• Сектор за буџет, финансии и сметководство

ЈП ПАРКИНЗИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР Скопје во моментот управува и го организира паркирањето во 4 (четири) зони:
• ЗОНА 01
• ЗОНА 0
• ЗОНА 1
• ЗОНА 2

Паркирањето е регулирано во јавни паркиралишта од отворен тип и затворен тип, катна гаража „Судска палата“ и резидентни улици и паркиралишта.

Јавните паркиралишта од отворен тип се во секторите: Соборен Храм, Парк, Дебар Маало, Капиштец, Буњаковец и Пролет.
Јавни паркиралишта од затворен тип се: ДОМ НА ГРАДЕЖНИЦИ, АУТОМАКЕДОНИЈА, ТРГОТЕКСТИЛ.

Резидентни улици и паркиралишта се наменети само за станарите на таа улица.

За граѓаните-жители на општина Центар паркирањето е бесплатно во  зона 01, зона 1 и зона 2 (освен во јавните паркиралишта од затворен тип, катната гаража „Судска палата“ и резидентните улици и паркиралишта.

За сите останати корисници надоместот е определен согласно Ценовникот на услуги на Јавните паркиралишта со кои управува ЈП ПАРКИНЗИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР.

На жителите на Општина Центар кои имаат сопствен паркинг простор (гаража, подземен или надземен простор) ЈП ПАРКИНЗИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР им овозможува непречен влез до својот паркинг простор преку издавање на соодветна налепница.

Работното време на јавните паркиралишта е во зависност од секторот. За жителите на општина Центар бесплатното паркирање е без временско ограничување.

ЈП ПАРКИНЗИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР- Скопје, со цел задоволување на потребите на граѓаните и пред се во пресрет на нивните барања, имајќи ја во предвид нивната економско-социјална положба, го развива и понатаму ќе го усовршува пакетот на услуги и цени кој го нуди, истовремено имајќи ја пред себе и визијата на ова претпријатие да прерасне во предводник во дејноста која ја врши и секако да ја оправда основната цел за сопственото постоење.

И понатаму заедно со Општина Центар, како наш основач, ќе се развиваме во правец на обезбедување на слободно паркинг место блиску до домот на жителите на Oпштина Центар, како и пакет на услуги и цени кои ќе бидат прифатливи и достапни на останатите корисници на нашите услуги.


ЈП ПАРКИНЗИ НА ОПШТИНА ЦЕНТАР
Бул. Гоце Делчев бр.14, 1000 Скопје
Дирекција: + 389 2 3212488
Контакт центар: 072 251 251
www.poc.mk
Печати

Број на прегледи (8436)/Коментари (0)

Означувања: