mk-MKen-US
Општина
Центар

Општината Центар - Скопје е единица на локалната самоуправа, во која граѓаните го остваруваат правото на локална самоуправа. 

Правото на локална самоуправа се остварува преку преставници во органите на општината и со непосредно учество на граѓаните во одлучувањето, на начин и постапка утврдени со закон.


   Статут на Општината